Եթե դուք ունեք հարցեր կամ պետք են լրացուցիչ տեղեկատվություն, խնդրում ենք զանգահարել:
+374 60 74 12 34
+374 93 21 97 56
կամ օգտագործել մեր կոնտակտային ֆորման!

spamedicalcenterjermuk@gmail.com


Մենք գտնվում ենք Ջերմուկի Հայաթ Փլեյս հյուրանոցում
Շահումյան փողոց 7/5
3701  Հայաստանի Հանրապետություն ք.Ջերմուկ

 

Send an email. All fields with are required.